• 4346阅读
 • 13回复

格言联璧/(清)山阴金 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线washington

发帖
182213
真实姓名
余翔东
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-15
惠吉类 LI>tN R~  
G8m:]!  
vgfLI}|5  
圣人敛福,君子考祥。 ";jj`  
1^G*)Qn5Df  
作德日休,为善最乐。 nLn3kMl4  
0n5{Wr$  
开卷有益,作善降祥。 ZPrL)']  
gi26Dtk(h  
崇德效山,藏器学海。 A 9 I5  
[1OX: O|  
群居守口,独坐防心。 -&L(0?*qo  
L[Z SgRTu  
知足常乐,能忍自安。 "pa}']7#  
8y9`xRy  
穷达有命,吉凶由人。 JDa=+\_  
".@}]z8  
以镜自照见形容,以心自照见吉凶。 {6/Yu: ;  
~9tPT 0^+  
善为至宝,一生用之不尽。 ,j'>}'wG)  
2$Fy?08q  
心作良田,百世耕之有余。 >~D-\,d|f  
7M#irCX  
世事让三分,天空地阔。 ZbZCW:8>k  
hbOyrjan x  
心田培一点,子种孙收。 c2,;t)%@E  
\GFFPCi4 D  
要好儿孙,须方寸中放宽一步。 rRK^vfoJ`  
,;)1|-^nu  
欲成家业,宜凡事上吃亏三分。 fK'qc L  
VHUOI64*  
留福与儿孙,未必尽黄金白镪。 KioD/  
c20'{kH  
种心为产业,由来皆美宅良田。 rdL>yT/A  
D/jS4'$vA  
存一点天理心,不必责效于后,子孙赖之。  0%  
r+BPz%wM=O  
说几句阴骘话,纵未尽施于人,鬼神鉴之。 i0($@6Lh  
BzqM$F( L,  
非读书,不能入圣贤之域。 [s-Km/  
dnVl;L8L3  
非积德,不能生聪慧之儿。 TY[1jW~{r  
0 !yvcviw  
多积阴德,诸福自至,是取决于天。 hM")DmvB4  
2mAXBqdm  
尽力农事,加倍收成,是取决于地。 kRs(A~ngc  
f^il|Obzl  
善教子孙,后嗣昌大,是取决于人。 @ROMHMd}  
T{v(B["!$  
事事培元气,其人必寿, ?#"rI6  
xrDHXqH  
念念存本心,其后必昌。 Yy`\??,  
3T^f#UT  
勿谓一念可欺也,须知有天地鬼神之鉴察。 xl [3*K  
)D'SfNx#{  
勿谓一言可轻也,须知有前后左右之窃听。 ]@E_Hx{S  
,:6gp3  
勿谓一事可忽也,须知有身家性命之关系。 s<3cvF<  
as#_Fer`U  
勿谓一时可逞也,须知有子孙祸福之报应。 /hrVnki*  
a4a/]q4T  
人心一念之邪,而鬼在其中焉; LUPh!)8  
DHI%R<  
因而欺侮之,播弄之,昼见于形像,夜见于梦魂,必酿其祸而后已。 Sa8KCWgWh  
"VIoV u  
故邪心即是鬼,鬼与鬼相应, vvi[+$M  
hI#1Ybl  
又何怪乎! +7V4mF!u  
sQ aP:@  
人心一念之正,而神在其中焉。 >g+e`!;6  
o/\f+iz7  
因而鉴察之,呵护之,上至于父母,下至于儿孙,必致其福而后已。 u d$*/ )/  
qu+Zl1~$]  
故正心即是神,神与神相亲, a[hQ<@1O  
h$_5)d~  
又何疑乎! >A*BRX"4C  
0;n}{26a  
终日说善言,不如做了一件。 1# ;`1i  
3}gf %U]L  
终身行善事,须防错了一件。 _8ubo\M~  
@zi_@B  
物力艰难,要知吃饭穿衣,谈何容易! ZDTp/5=?K/  
tq&CJvJ4  
光阴迅速,即使读书行善,能有几多? IXof- I%8  
VGeyZ\vU  
只字必惜,贵之根也;粒米必珍,富之源也。 Uo=_=.GQ  
MD>xRs  
片言必谨,福之基也;微命必护,寿之本也。 QW= X#yrDO  
Yk=2ld;;  
作践五谷,非有奇祸,必有奇穷。 A}G>JL  
<~n%=^knE  
爱惜只字,不但显荣,亦当延寿。 PZk"!I<oN  
3Uy(d,N  
茹素,非圣人教也; |'](zEwq  
b)7v-1N  
好生,则上天意也。 t^"8 v3'h  
f"t+r /d  
仁厚刻薄,是修短关。 k(M(]y_  
gjk;An  
谦抑盈满,是祸福关。 f<M!L> +M6  
p3 V?n[/}  
勤俭奢惰,是贫富关。 ~ 1~|/WG  
y-{?0mLq  
保养纵欲,是人鬼关。 g.\%jDM  
E6z&pM8<8  
造物所忌,曰刻曰巧。 tq?a3  
c=zSq%e  
万类相感,以诚以忠。 /0$fYrg>J  
H5 V>d  
做人无成心,便带福气。 79D~Mau#  
^m&I^ \  
做事有结果,亦是寿征。 elQjPvb  
M\a{2f7'n  
执拗者福轻,而圆通之人,其福必厚。 <%Nf"p{K  
7@\.()  
急躁者寿夭,而宽宏之士,其寿必长。 Rw{' O]Q*  
t3Gy *B  
谦卦六爻皆吉,恕字终身可行。 f?tU5EX  
Nuot[1kS  
作本色人,说根心话,干近情事。 #rX ^)2  
1q!k#Cliu  
一点慈爱,不但是积德种子, G`%rnu  
jbS@6 * _  
亦是积福根苗。 <(Ar[Rp  
[^a7l$fmi  
试看那有不慈爱底圣贤? Y]6d Yq{k  
3dZj<(.  
一念容忍,不但是无量德器, TT;ls<(Lg  
Dh}d-m_5  
亦是无量福田。 m%;LJ~R  
XCyb[(4  
试看那有不容忍底君子? N<KsQsy=  
Ix(,gDN  
好恶之念,萌于夜气,息之于静也。 sC2NFb-+&  
$|[N3  
恻隐之心,发于乍见,感之于动也。 @FF{lK?[  
d{B0a1P  
塑像栖神,盍归奉亲; pu ?CO A  
vkG%w;  
造院居僧,盍往救贫。 PB BJ.!Pb  
\SYeDy  
费千金而结纳势豪,孰若倾半瓢之粟,以济饥饿! Rz*GRe  
WWOjck #  
千楹而招来宾客,何如葺数椽之茅,以庇孤寒! /o}i,i$  
s={IKU&m[  
悯济人穷,虽分文升合,亦是福田。 rQ&XHG>Q*  
]c6h'}  
乐与人善,即只字片言,皆为良药。 q &S@\b  
T#vY(d  
谋占田园决生败子,尊崇师傅,定产贤郎。 [lu+"V,<LJ  
<$C3] =2  
平居寡欲养身,临大节则达生委命。 nHU}OGzW  
@4Q /J$  
治家量入为出,干好事则仗义轻财。 def\=WyK  
N(O* "1b  
善用力者就力,善用势者就势。 Z@AN0?,`~o  
z+^9)wg9  
善用智者就智,善用财者就财。 .Y }k@T40a  
HaRx(p0  
身世多险途,急须寻求安宅。 Z5`V\$  
1\/~>  
光阴同过客,切莫汩没主翁。 6HH:K0j3'  
0 Cyus  
莫忘祖父积阴功,须知文字无权,全赁阴骘。 s2#}@b6'.  
/5Yl, P  
最怕生平坏心术,毕竟主司有眼,如见心田。 l_ LH!Tu  
e )]  
天下第一种可敬人,忠臣孝子。 QL-E4]  
<{z-<D;  
天下第一种可怜人,寡妇孤儿。 :VX2&*  
H2yPVJ\Y)"  
孝子百世之宗;仁人,天下之命。 #`%V/#YK  
VwT&A9&{8  
形之正,不求影之直而影自直。 {z@a{L:SC  
YOUX  
声之平,不求响之和而响自和。 ;V bB]aUg  
b 2~5LZ  
德之崇,不求名之远而名自远。 y4Nam87;/?  
DOq"=R+  
有阴德者,必有阳报。 y>ePCDR3  
_]us1  
有隐行者,必有昭名。 \Z-Fu=8J8^  
@R;&PR#5  
施必有报者,天地之定理,仁人述之以劝人。 h/*@ML+bB8  
jwheJ G  
施不望报者,圣贤之盛心,君子存之以济世。 t"YN:y8-  
Jv!f6*&<  
面前的理路要放得宽,使人无不平之叹。 38%"#T3#  
UU ' 9  
身后的惠泽要流得远,令人有不匮之思。 IG~Zxn1o  
#*3 vE& p  
不可不存时时可死之心,不可不行步步求生之事。 n%s$!R- \  
;9qwB  
作恶事,须防鬼神知。干好事,莫怕旁人笑。 M$3/jl*#}  
a(x#6  
吾本薄福人,宜行惜福事。 ^1XnnQa  
YTfMYH=}  
吾本薄德人,宜行积德事。 QC+BEN$  
1!2,K ot  
薄福者必刻薄,刻薄则福愈薄矣。 S d]`)  
l1}HJmom  
厚福者必宽厚,宽厚则福益厚矣。 +L<x0-&  
3']=w@~ O[  
有工夫读书,谓之福。有力量济人,谓之福。 _.$g?E/(  
Mny mV;y"  
有著述行世,谓之福。有聪明浑厚之见,谓之福, ;NeN2|I]  
.kkrU  
无是非到耳,谓之福。无疾病缠身,谓之福。 C0@[4a$8f  
4]$$ar)  
无尘俗撄心,谓之福。无兵凶荒歉之岁,谓之福。 {KO +t7'Q  
aA5rvP +  
从热闹场中,出几句清冷言语,便扫除无限杀机。 gADEjr*H  
dfmxz7V  
向寒微路上,用一点赤热心肠,自培植许多生意。 Gg3cY{7  
?>_[hZ  
入瑶树琼林中皆宝,有谦德仁心者为祥。 i9NUv3#  
VFZ_Vw  
谈经济外,宁谈艺术,可以给用。 bIR AwktD  
0]C~CvO  
谈日用外,宁谈山水,可以息机。 k^ CFu  
/bE=]nM  
谈心性外,宁谈因果,可以劝善。 D<=:9  
`uz15])1<  
艺花可以邀蝶,垒石可以邀云, 3<ikMUq&  
0/7y&-/(  
栽松可以邀风,植柳可以邀蝉, 5^"T `,${  
Ood8Qty(  
贮水可以邀萍,筑台可以邀月, vA(V.s`  
< * )u\A  
种焦可以邀雨,藏书可以邀友, *KF-q?PBb  
>3HLm3T  
积德可以邀天。 ZU%7m_zO  
T7eo_Mn  
作德日休,是谓福地。 I>X_j)  
1X\dH<B}  
居易俟命,是谓洞天。 [4,=%ez  
\gferWm  
心地上无波涛,随在皆风恬浪静。 X $LX;Lv  
x_lCagRGC4  
性天中有化育,触处见鱼跃鸢飞。 Fi.gf?d  
(h>Jz  
贫贱忧戚,是我分内事,当动心忍性,静以俟之, 0MDdcjqw  
MJ^NRT0?b  
更行一切善,以斡转之;富贵福泽,是我分外事, 0&$+ CWSM  
m)4s4P57y  
当保泰持盈,慎以守之,更造一切福,以凝承之。 F*QZVg+<*X  
krwY_$q  
世网那能跳出,但当忍性耐心, )f]E<*k'E  
?H8w/{J  
自安义命,即网罗中之安乐窝。 xZAc~~9tD  
ZrJAfd\5c  
尘务岂能尽捐,惟不起炉作灶, \{  
b4%sOn,  
自取纠缠,即火坑中之清凉散也。 #(6^1S%  
>*/\Pg6^  
热不可除,而热恼可除,秋在清凉台上。 0X6|pC~  
SM%N ]/@U  
穷不可遣,而穷愁可遣,春生安乐窝中。 PeD>mCvL"  
M8_f{|!&  
富贵贫贱,总难称意,知足即为称意。 il8n K  
>:C0ZQUW  
山水花竹,无恒主人,得闲便是主人。 l & A8P  
s(.H"_ a  
要足何时足,知足便足。 1 ORA6  
yM2}J s C  
求闲不得闲,偷闲即闲。 n&%0G2m:  
^M)+2@6  
知足常足,终身不辱。知止常止,终身不耻。 w m|WER*.  
y8ODoXk  
急行缓行,前程总有许多路。 {DD #&B  
_^g4/G#13c  
逆取顺取,命中只有这般财。 H.;2o(vD  
k8!:`jG  
理欲交争,肺腑成为吴越。 3kT?Y7<fv  
>l #D9%  
物我一体,参商终是弟兄。 |26[=_[q  
L7nG5i  
以积货财之心积学问,以求功名之心求道德, !Eb|AHa  
yTn<5T[H  
以爱妻子之心爱父母,以保爵位之心保国家。 V1GkX =H},  
{IvA 5^  
移作无益之费以作有益,则事举。 ij~-  
$$W2{vr7+  
移乐宴乐之时以乐讲习,则智长。 : ir3u  
sQ^t8Y 9  
移信异端之意以信圣贤,则道明。 s^IC]sW\%  
5@ td0  
移好财色之心以好仁义,则德立。 \9tJ/~  
C;/ONF  
移计利害之私以计是非,则义精。 Rr CG(Bh  
fJ5mKN  
移养小人之禄以养君子,则国治。 8rlf9m  
_w %:PnO  
移输和戎之赀以输军国,则兵足。 I8T*_u^_  
/y4A?*w6  
移保身家之念以保百姓,则民安。 /u9 0)x  
| a i#rU  
做大官底,是一样家数。 yLXIjR  
+ >:}  
做好人底,是一样家数。 .Q@]+&`|}i  
DSp~k)  
潜居尽可以为善,何必显宦!躬行孝弟,志在圣贤。 e(DuJ-  
| ObA=[j  
纂述先哲格言,刊刻广布,行见化行一时,泽流后世, vsI|HxpyC,  
&&96kg3  
事业之不朽,蔑以加焉。贫贱尽可以积福,何必富贵! ~}K$z  
{=y~O  
存平等心,行方便事,效法前人,懿行训俗型方, =l}XKl->  
SBG.t:  
自然谊敦宗族,德被乡邻,利济之无穷,孰大于是。 <0^L L  
Z3nmC-NE  
一时劝人以口,百世劝人以书。 Qo \;)  
*we*IhIP  
静以修身,俭以养德,入则笃行,出则友贤。读书者不贱,守田者不饥, 2n8spLZYGY  
Qt+;b  
积德者不倾,择交者不败。 0X"D!G):  
`78:TU~5S  
明镜止水以澄心,泰山乔以立身, #M5R>&?Jqz  
GYq.!d@O  
青天白日以应事,霁月光风以待人。 -t:~d:  
>*hY1@N1  
省费医贫,弹琴医躁,独卧医淫, VKjDK$  
phT|w H  
随缘医愁,读书医俗。 Bbb_}y|CA  
lcv&/ A  
以鲜花视美色,则孽障自消。 wTpjM@F?J|  
}`O_  
以流水听弦歌,则性灵何害? j^t#>tZS  
#HMJBQ4v#  
养德宜操琴,炼智宜弹棋,遣情宜赋诗, So ?ScX\lG  
Q(P'4XCm  
辅气宜酌酒,解事宜读史,得意宜临书, N5 BC<pu  
Cu5fp.OS7  
静坐宜焚香,醒睡宜嚼茗,体物宜展画, P8tpbdZE-  
3 ;M7^DM  
适境宜按歌,阅候宜灌花,保形宜课药, 9`83cL  
42`%D  
隐心宜调鹤,孤况宜闻蛩,涉趣宜观鱼, #w%d  
z\S#P|;  
忘机宜饲雀,幽寻宜藉草,淡味宜掬泉, #Hn<4g"AjM  
_xKIp>A  
独立宜望山,闲吟宜倚楼,清谈宜翦烛, Zz,j,w0 Z  
<E2n M,  
狂啸宜登台,逸兴宜投壶,结想宜欹枕, &Z3u(Eb  
9#>t% IF~  
息缘宜闭户,探景宜携囊,爽致宜临风, TWeup6k  
wM``vx[/  
愁怀宜伫月,倦游宜听雨,元悟宜对雪, n`X}&(O  
Ou]!@s  
辟寒宜映日,空累宜看云,谈道宜访友, ckkm}|&m  
@5h(bLEP  
福后宜积德。 - WQ)rz  
Ry40:;MYN  
妙人儿倪家少女
大仝小余氏一人
离线washington

发帖
182213
真实姓名
余翔东
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
悖凶类 ,7|Wf %X  
gTjhD(  
hpOUz%  
富贵家不肯从宽,必遭横祸。 CiSl 0  
J%n{R60b  
聪明人不肯学厚,必夭天年。 !(wH}ti  
"<J%@  
倚势欺人,势尽而为人欺。 8uO@S*)0  
-*K!JC-  
恃财侮人,财散而受人侮。 ; -RhI_  
{tE/Jv $  
暗里算人者,算的是自家儿孙。 L!L/QG|wdf  
71tMX[x  
空中造谤者,造的是本身罪孽。 L>UYR++<6  
):78GVp  
饱肥甘,衣轻,不知节者损福。 .%wEuqW=0  
, D1[}Lr=K  
广积聚,骄福贵,不知止者杀身。 uBE,z>/,;  
mW-@-5Wda  
文艺自多,浮薄之心也。 w%_BX3GTO  
; p_X7N  
富贵自雄,卑陋之见也。 j%}Jl  
l17ZNDzLU  
位尊身危,财多命殆。 '/H(,TM  
PBL^xlg  
机者祸福所由伏,人生于机,即死于机也。 uC(S`Q[Bg  
]7t\%_  
巧者鬼神所最忌,人有大巧,必有大拙也。 {H; |G0tR  
Gu`Vk/&  
出薄言,做薄事,存薄心, Zmbz-##HQ  
8^/Ek<Q b|  
种种皆薄,未免灾及其身。 CDwIq>0j  
OZB}aow  
设阴谋,积阴私,伤阴骘, &pMlt7  
|Y8Mk2,s  
事事皆阴,自然殃流后代。 >d27[%  
e}?1T7NPG]  
积德于人所不知,是谓阴德; ,Ou1!`6?t  
"o^bN 9=  
阴德之报,较阳德倍多。 }J+ ce  
* 1 |YLy  
造恶于人所不知,是谓阴恶; ffmG~$Yh_  
& cM u/}  
阴恶之报,较阳恶加惨。 >X;xIyRL  
Y*5Z)h 1  
家运有盛衰,久暂虽殊, s9uL<$,'  
q]F4Lq(  
消长循环如昼夜。 -<8B,  
(RExV?:  
人谋分巧拙,智愚各别, nHnk#SAA u  
]\7lbLv  
鬼神彰瘅最严明。 r?\|f:M3  
|gW   
天堂无路则已,有君子登。 1+a@k  
ei|cD[ NY  
地狱无门则已,有小人入。 6{.J:S9n  
_B[WY  
为恶畏人知,恶中冀有转念。 :u/mTZDi  
5)M 2r!\  
为善欲人知,喜处即是恶根。 aWGon]2p  
}l;Lxb2`  
谓鬼神之无知,不应祈福。 fdv`7u+}a  
4c159wsnQ  
谓鬼神之有知,不当为非。 shgAhx  
ry0%a[[  
势可为恶而不为,即是善。 ra6o>lI(,  
:k,Q,B.I  
力可行善而不行,即是恶。 W WG /k17  
`,>wC+}  
于福作罪,其罪非轻! xFF r  
"HIXm  
于苦作福,其福最大! 3.R#&Zxt  
%b!-~ Y.  
行善如春园之草,不见其长,日有所增。 |$lwkC)O  
B5am1y{P#  
行恶如磨刀之砖,不见其消,日有所损。 Pt< s* (  
4jm K].  
使为善而父母怒之,兄弟怨之,子孙羞之, Tp%(I"H'_;  
|?m` xO  
宗族乡党贱恶之,如此而不为善,可也。 CX/(o]  
C*Vd-U  
为善则父母爱之,兄弟悦之,子孙荣之, 5fjd{Y[k  
D#rrW?-z  
宗教乡党敬信之,何苦而不为善! +c,[ Q  
v"lf-c  
使为恶而父母爱之,兄弟悦之,子孙荣之, vs9?+3  
 M[P^]J@  
宗族乡党敬信之,如此而为恶,可也。 =4NqjSH  
>{&A%b4JF  
为恶则父母怒之,兄弟怨之,子孙羞之, IC~ljy]y_  
uWc:jP  
宗族乡党贱恶之,何苦而必为恶! <Cq"| A  
6\`DlUn'*  
为善之人,非独其宗族亲戚爱之, 8p,>y(o  
D;C5,rN t  
朋友乡党敬之,虽鬼神亦阴相之。 K*:Im #Q  
C\/b~HU  
为恶之人,非独其宗族亲戚叛之, flPZlL  
$Q#?`j  
朋友乡党怨之,虽鬼神亦阴殛之。 s~/57S  
Qz'O{f  
为一善而此心快惬,不必自言, CzK%x?~]  
0m qS A  
而乡党称誉之,君子敬礼之, I #Arr#%  
b#bO=T$e-  
鬼神福祚之,身后传诵之。 2d,wrC<'$  
+ xkMW%e<  
为一恶而此心愧怍,虽欲掩护, lW@:q04Z$  
60SenHKles  
而乡党传笑之,王法刑辱之, bC>yIjCTn  
pu m9x)y1  
鬼神灾祸之,身后指说之。 f%{ ag  
 z]R!l%`  
一命之士,苟存心于爱物,于人必有所济。 7ump:|  
R)d 7b,_Yd  
无用之人,苟存心于利已,于人必有所害。 sYW)h$p;D  
2A;[Ek6{q  
膏梁积于家,而剥削人之糠覆,终必自亡其膏梁。 [<I `slK  
RL)3k8pk  
文绣充于室,而攘取人之敝裘,终必自丧其文绣。 Cb-E<W&2D  
'vIkA=  
天下无穷大好事,皆由于轻利之一念;利一轻,则事事悉属天理;为圣为贤从此进基。 EC&,0i4n:  
+eXfT*=u5  
天下无穷不肖事,皆由于重利之一念;利一重,则念念皆违人心,为盗为跖从此直入。 ;P~S/j[ 8  
AgJ~6tK  
清欲人知,人情之常。今吾见有贪欲人知者矣,朵其颐,垂其涎,惟恐人误视为灵龟而不饱其欲也。 |9eY R  
It-*CD9  
善不自伐,盛德之事,今吾见有自伐其恶者矣;张其牙,露其抓,惟恐人不识为猛虎而不畏其威也。 4V8wB}y7e  
] i2\2MTW8  
以奢为有福,以杀为有禄,以淫为有缘,以诈为有谋, 4+,Z'J%\[7  
[d>yo_iB  
以贪为有为,以吝为有守,以争为有气,以嗔为有威, HWOs@ !cL  
}(EOQ2TI  
以赌为有技,以讼为有才。 y]f^`2L!8>  
_s-HlE?C  
谋馆如鼠,得馆如虎,鄙主人而薄弟子者,塾师之无耻也。 }>X\"  
kbp( a+5  
卖药如仙,用药如颠,故福集而庆长。鄙夫胸怀苛刻,事事以苛刻为能,故禄薄而泽短。 VXc+Wm*W  
*)`kx  
充一个公己公人心,便是吴越一家。 ;]&~D +XH  
t8DL9RW'  
任一个自私自利心,便是父子仇雠。 B?;' lDz*  
r=~WMDCz@  
理以心为用,心死于欲则理灭,如根株斩而本亦坏也。 <+AIt  
ixIV=#  
心以理为本,理被欲害则心亡,如水泉竭而河亦干也。 M{`/f@z(  
C=fsJ=a5;  
鱼与水相合,不可离也,离水则鱼槁矣。 v#  
led))qd@V-  
形与气相合,不可离也,离气则形坏矣。 M :V2a<!c  
['z!{Ez  
心与理相合,不可离也,离理则心死矣。 .e @>  
q@n^ZzTx  
天理是清虚之物,清虚则灵,灵则活。 /4$4h;_8  
ar.AL'  
人欲是渣滓之物,渣滓则蠢,蠢则死。 4v'A\~ZU  
>TjJA #  
毋以嗜欲杀身,毋以货财杀子孙, |=a}iU8  
~z5R{;Nbz|  
毋以政事杀百姓,毋以学术杀天下后世。 )~6zYJ2  
YwY74w:  
毋执去来之势而救权,毋固得丧之位而为宠。 obrl#(\P  
Ghl'nqPlm  
毋恃聚散之财而为利,毋认离合之形而为我。 <<=WY_m}  
X#3et'  
贪了世味的滋益,必招性分的损。 xI>A6  
ynA|}X  
讨了人事的便宜,必吃天道的亏。 J|&JD?  
detwa}h[0  
精工言语,于行事毫不相干, ;|UF)QGa2  
`[C!L *#,  
照管皮毛,与性灵有何关涉! 'Y]mOD^ p  
4fe7U=#;Y  
荆棘满野,而望收嘉禾者愚。 2 aL)  
Op_RzZP`  
私念满胸,而欲求福应者悖。 6qaulwV4t  
8)4P Ll  
庄敬非但日强也, <^lRUw  
19j+lCSvH  
凝心静气,觉分阴寸晷, 7__Q1 > o  
[NTtz <i@  
倍自舒长。安肆非但曰偷也, j7)Ao*WN  
H8'Z#"h  
意纵神驰,虽累月经年, ?K3(D;5 &i  
1Zi,b  
亦形迅驶。自家过恶自家省, ]]"jw{W}A  
O%ug@& S{  
待祸败时,省已迟矣。 G5FaYL.7  
L.=w?%:H=  
自家病痛自家医,待死亡时,医已晚矣。 b,IocD6v;P  
-TV?E%r  
多事为读书第一病。多欲为养生第一病。 Y[SU&LM  
wLV~F[:  
多言为涉世第一病。多智为立心第一病。 yGp z,X4x  
z{]?h cY  
多费为作家第一病。 4O{Avt7C  
I]}>|  
今之用人,只怕无去处,不知其病根在来处。 G\iyJSj[P  
[B6DC`M  
今之理财,只怕无来处,不知其病根在去处。 !Ua&0s%  
m)f|:MM  
贫不足羞,可羞是贫而无志。 Vm!i  
k|#Zy,  
贱不足恶,可恶是贱而无能。 ^K*-G@B  
-kc(u1!  
老不足叹,可叹是老而无成。 J=P;W2L  
qSR? ,G  
死不足悲,可悲是死而无补。 jDJ.  
+&?'KZ+Z_v  
事到全美处,怨我者难开指摘之端。 N]V/83_  
kz$(V(k<  
行到至污处,爱我者莫施掩护之法。 /cM 5  
]sf2"~v  
衣垢不湔,器缺不补,对人犹有惭色。 ^).WW  
;Fx')  
行垢不湔,德缺不补,对天岂无愧心。 LvSP #$f  
l81&[  
供人欣赏,侪风月于烟花,是曰亵天。 Nm H}"ndv+  
&,m'sQ  
逞我机锋,借诗书以戏谑,是名侮圣。 xm<5S;E5U4  
+Op%,,Db  
罪莫大于亵天,恶莫大于无耻,过莫大于多言。 k$UzBxR  
*0Wi^f  
言语之恶,莫大于造诬。 }<}`Q^Mlk  
"dLMBY~  
行事之恶,莫大于苛刻。 WDH[kJ  
KWigMh\r  
心术之恶,莫大于深险。 (;Q <@PZg  
Bn#HJ17/#  
谈人之善,泽于膏沐。 CO%O<_C  
_Fh0^O@  
暴人之恶,痛于戈矛。 8H`l"  
6exlb:  
当厄之施,甘为时雨。 "yq;{AGOGl  
L8K3&[l%  
伤心之语,毒于阴冰。 l YA+k5  
.7Bav5 ;  
阴严积雨之险奇,可以想为文境,不可设为心境。 u}0t`w:  
OU=IV;V{  
华林映日之绮丽,可以假为文情,不可以为世情。 aa3YtNpP  
 KX@Fgs  
巢父洗耳以鸣高,予以为耳其窦也, oOw"k*,h:S  
IrK )N  
其言已入于心矣,当剖心而浣之。 MsiSC  
$$w 1%#F =  
陈仲出哇以示洁,予以为哇其滓也, N~_gT Jr~P  
s5 BV8 M  
其味已入于肠矣,当肠而涤之。 p}\!"&,^m  
l%fl=i~oN  
诋缁黄之背本宗,或矜带坏圣贤名教。 #Uo 9BM  
gC?k6)p$N  
詈青紫之忘故友,乃衡茅伤骨肉天伦。 zKR_P{W>^  
6g)21Mh#  
炎凉之态,富贵甚于贫贱。嫉妒之心,骨肉甚于外人。 v~j21`  
8|gwH2 st~  
兄弟争财,父遗不尽不止。 qn:3s  
Bg {"{poy  
妻妾争宠,夫命不死不休。 >La!O~d  
yy8h8{=g  
受连城而代死,贪者不为,然死利者何须连城? WTK )SKa,.  
K FMx(fD  
携倾国以待殂,淫者不敢, ^p7g[E&  
mto=_|gn  
然死色者何须倾国! SJ0IEPk  
P;' xa^Y  
病危乌获,虽童子制梃可挞。 C]01(UoSZ  
|G(9mnZ1  
臭腐王嫱,惟狐狸钻穴相窥。 zQ>|`0&8  
+[_mSt  
圣人悲时悯俗,贤人痛世疾俗。 -+)06BqF}  
Xub<U>e;b  
众人混世逐俗,小人败常乱俗。 - :~"c@D  
e4mAKB s!  
读书为身上之用,而人以为纸上之用。 `E:&a]ul  
;&OVV+y  
做官乃造福之地,而人以为享福之地。 -J]j=  
(U([T-H  
壮年正勤学之日,而人以为养安之日。 .Ge`)_e  
THy{r_dx  
科第本消退之根,而人以为长进之根。 bltZQI|  
R47tg&k6[  
盛者衰之始,福者祸之基。 [[ uZCKi  
V`xE&BI  
福莫大于无祸,祸莫大于邀福。 @T)>akEOt  
/OeOL3Y  
妙人儿倪家少女
大仝小余氏一人
离线yuguoqiao
发帖
266
真实姓名
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-29
好文。
离线余华林

发帖
222
真实姓名
余华林
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-22
好文章啊!好文章!
实事求是   注重历史
快速回复
限100 字节
各位家人朋友:如遇上传附件不成功,请更换使用 IE 浏览器!
 
上一个 下一个