• 4347阅读
  • 13回复

格言联璧/(清)山阴金 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线washington

发帖
182213
真实姓名
余翔东
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-15
惠吉类 M1(+_W`  
~zdHJ8tYp  
6|# +  
圣人敛福,君子考祥。 cRt[{ HE  
EVovx7dr  
作德日休,为善最乐。 eh`sfH  
fpj,~+  
开卷有益,作善降祥。 ]{tnNr>mv  
/h)_Q;35S;  
崇德效山,藏器学海。 3~Qvp )~  
WtT* 1Z  
群居守口,独坐防心。 DEdJH4  
5Op|="W.  
知足常乐,能忍自安。 oS2L"#  
DlD;rL=  
穷达有命,吉凶由人。 lhp.zl  
SU8vz/\%y  
以镜自照见形容,以心自照见吉凶。 5nQxVwY  
C8oAl3d+h  
善为至宝,一生用之不尽。 920 o]Dh=t  
,!{/Y7PmJ  
心作良田,百世耕之有余。 *(pmFEc  
rERHfr`OU  
世事让三分,天空地阔。 LE1#pB3TG  
I\FBf&~  
心田培一点,子种孙收。 4U1!SR]s  
UDUj  
要好儿孙,须方寸中放宽一步。 |1@/gqa  
)U~,q>H+ %  
欲成家业,宜凡事上吃亏三分。 _Kw<4 $0<p  
D(m2^\O[  
留福与儿孙,未必尽黄金白镪。 w=]bj0<A=  
7V^\fh5~  
种心为产业,由来皆美宅良田。 cVx#dDdA  
\c"{V-#o\  
存一点天理心,不必责效于后,子孙赖之。 S? -6hGA j  
0[f8Gb3  
说几句阴骘话,纵未尽施于人,鬼神鉴之。 >~nc7j u  
eJ=K*t|  
非读书,不能入圣贤之域。 R*DQm  
:k-(%E](  
非积德,不能生聪慧之儿。 Q9\6Pn ]T  
Q)H1\  
多积阴德,诸福自至,是取决于天。 :We}l;.jQ  
(t{m(;/  
尽力农事,加倍收成,是取决于地。 LvtZZX6!  
Xgy)Z:R  
善教子孙,后嗣昌大,是取决于人。 Se o3a6o  
S;o U'KOY  
事事培元气,其人必寿, J,s)Fu\j@  
HQ%-e5Q  
念念存本心,其后必昌。 bQ-5uFe~$B  
d7A08l{  
勿谓一念可欺也,须知有天地鬼神之鉴察。 8<$6ufvOv  
p ez^]I  
勿谓一言可轻也,须知有前后左右之窃听。 \)VV6'zih  
4VPL -":6  
勿谓一事可忽也,须知有身家性命之关系。 xL4qt=  
~fB: >ceD  
勿谓一时可逞也,须知有子孙祸福之报应。 7 2ux3D  
:L&Bbw(  
人心一念之邪,而鬼在其中焉; esx<feP)\  
e~=fo#*2?@  
因而欺侮之,播弄之,昼见于形像,夜见于梦魂,必酿其祸而后已。 } WY7!Y  
(o)nN8  
故邪心即是鬼,鬼与鬼相应, /vS!9f${  
C%t~?jEK~^  
又何怪乎! _Sy-&}c+ +  
`}#(Ze*V:  
人心一念之正,而神在其中焉。 2ikY.Xi6  
T{3C3EE?]  
因而鉴察之,呵护之,上至于父母,下至于儿孙,必致其福而后已。 %7%7 W*0d  
H6(kxpOI\  
故正心即是神,神与神相亲, Bf!i(gM  
TJFxo? gC"  
又何疑乎! }@MOkj  
3qOq:ZkQ  
终日说善言,不如做了一件。 H_)\:gTG  
BwtjTwd  
终身行善事,须防错了一件。 ufF$7@(+  
dw{L,u`68  
物力艰难,要知吃饭穿衣,谈何容易! P5 GM s  
Fw ,'a  
光阴迅速,即使读书行善,能有几多? -*q:B[d  
jSMvZJX3n  
只字必惜,贵之根也;粒米必珍,富之源也。 IIC1T{D}v  
K9JW&5Q  
片言必谨,福之基也;微命必护,寿之本也。 ~G0\57;h  
S+c)  
作践五谷,非有奇祸,必有奇穷。 ;XFo:?  
Q+e|;Mj  
爱惜只字,不但显荣,亦当延寿。 vby[# S|  
n(-1vN  
茹素,非圣人教也; _~m@ SI  
d_CY=DHF%`  
好生,则上天意也。 w0n.Y-v4i  
s+{)K  
仁厚刻薄,是修短关。 :\I88 -N@'  
bb@@QzR  
谦抑盈满,是祸福关。 Tf [o'=2  
;8!L*uMI  
勤俭奢惰,是贫富关。 NR </Jm*  
_VvXE572  
保养纵欲,是人鬼关。 {Z~5#<t  
@'D ,T^I  
造物所忌,曰刻曰巧。 y,YK Mc  
,sk0){rW  
万类相感,以诚以忠。 C{5^UCJkg  
VQMPs{tm  
做人无成心,便带福气。 k`u:Cz#aB  
J8>8@m6  
做事有结果,亦是寿征。 TSPFi0PP  
4,yS7l  
执拗者福轻,而圆通之人,其福必厚。 7"iUyZ(  
>;9+4C<z0  
急躁者寿夭,而宽宏之士,其寿必长。 a*oqhOTQ  
sFvu@Wm'7W  
谦卦六爻皆吉,恕字终身可行。 nNN~Z'bG  
$CXMeY{tOo  
作本色人,说根心话,干近情事。 hJ>Kfm  
0c$0<2D%  
一点慈爱,不但是积德种子, hZ#ydI|  
*tWZ.I<<  
亦是积福根苗。 e(5 :XHe  
d(=*@epjR  
试看那有不慈爱底圣贤? q_hkI]  
)P>}uK;  
一念容忍,不但是无量德器, VbwB<nQl  
@_ZE_n  
亦是无量福田。 ; xz}]@]Ar  
$#HPwmd  
试看那有不容忍底君子? 0o>l+c  
kzb%=EI  
好恶之念,萌于夜气,息之于静也。 h=7eOK]  
@&4s)&-F  
恻隐之心,发于乍见,感之于动也。 /qeSR3WC  
-y1t;yU.L  
塑像栖神,盍归奉亲; %J 'RO  
A!\-e*+W=  
造院居僧,盍往救贫。 $!-a)U,w$B  
V,W":&!x  
费千金而结纳势豪,孰若倾半瓢之粟,以济饥饿! R>YDn|cWI  
-}W `  
千楹而招来宾客,何如葺数椽之茅,以庇孤寒! O+o4E?}  
.kGlUb?^Q  
悯济人穷,虽分文升合,亦是福田。 % 1+\N  
"\'g2|A  
乐与人善,即只字片言,皆为良药。 Vs1j9P|G  
?/_8zpW  
谋占田园决生败子,尊崇师傅,定产贤郎。 rx*1S/\PPc  
^|6%~jkD5  
平居寡欲养身,临大节则达生委命。 %d+:0.+`n  
=KwG;25hX  
治家量入为出,干好事则仗义轻财。 da3]#%i0  
!`vm7FN"u  
善用力者就力,善用势者就势。 F#@Mf?#2  
IuTZ2~  
善用智者就智,善用财者就财。 2}1(j  
0U ?1Yh7 m  
身世多险途,急须寻求安宅。 !NK8_p|X  
;2kiEATQ 1  
光阴同过客,切莫汩没主翁。 \06fP4?  
BQ,]]}e43z  
莫忘祖父积阴功,须知文字无权,全赁阴骘。 M/:kh,3  
f}Eoc>n  
最怕生平坏心术,毕竟主司有眼,如见心田。 fBR,Oneo  
u^s{r`/  
天下第一种可敬人,忠臣孝子。 -d[9mS  
6 K P  
天下第一种可怜人,寡妇孤儿。 #[ vmS  
\om$%FUP  
孝子百世之宗;仁人,天下之命。 Ytmt+9  
~>3$Id:  
形之正,不求影之直而影自直。 m{9m.~d  
|&eZ[Sy(=l  
声之平,不求响之和而响自和。 WF,<7mx=-  
DP ,owk  
德之崇,不求名之远而名自远。 Fka&\9i  
r'0IAJ-;  
有阴德者,必有阳报。 dz@L}b*  
/$ Gp<.z  
有隐行者,必有昭名。 }]O* yFR{j  
v C,53g  
施必有报者,天地之定理,仁人述之以劝人。 ~)J]`el,Q  
{jyI7 r#X  
施不望报者,圣贤之盛心,君子存之以济世。 WY>r9+A?W  
y4N8B:j%  
面前的理路要放得宽,使人无不平之叹。 aNt+;M7g`  
Tasmbo^mAF  
身后的惠泽要流得远,令人有不匮之思。 LL0Y$pHV  
2@Nt6r  
不可不存时时可死之心,不可不行步步求生之事。 "y9]>9:$-  
cr`NHl/XF  
作恶事,须防鬼神知。干好事,莫怕旁人笑。 ~(;HkT  
v&)G~cz  
吾本薄福人,宜行惜福事。 M#.dF{ %%  
+62}//_?  
吾本薄德人,宜行积德事。 XG!^[ZDs  
$+ORq3  
薄福者必刻薄,刻薄则福愈薄矣。 l%qfaU2  
jGYl*EBx  
厚福者必宽厚,宽厚则福益厚矣。 }OSfC~5P  
u@aM8Na  
有工夫读书,谓之福。有力量济人,谓之福。 z.W1Za  
5;9.&f  
有著述行世,谓之福。有聪明浑厚之见,谓之福, 4;w# mzd  
-ANq!$E  
无是非到耳,谓之福。无疾病缠身,谓之福。 5TdI  
#D!3a%u0  
无尘俗撄心,谓之福。无兵凶荒歉之岁,谓之福。 c[0$8F>  
]QU52R@M  
从热闹场中,出几句清冷言语,便扫除无限杀机。 \>/:@4oK  
7<^D7  
向寒微路上,用一点赤热心肠,自培植许多生意。 Nyqm0C6m^  
V_W=MWs&+  
入瑶树琼林中皆宝,有谦德仁心者为祥。 KnFbRhu[  
/(0d{  
谈经济外,宁谈艺术,可以给用。 Mvh_>-i  
'x0t, ;g  
谈日用外,宁谈山水,可以息机。 z Y|g#V-  
hI8C XG  
谈心性外,宁谈因果,可以劝善。 C#&6p0U  
?ljod6  
艺花可以邀蝶,垒石可以邀云, BpG'e-2  
t} i97;  
栽松可以邀风,植柳可以邀蝉, !5%5]9'n@*  
V9j1j}  r  
贮水可以邀萍,筑台可以邀月, 20l_ay  
@?3vRs}h  
种焦可以邀雨,藏书可以邀友, S@c\|  
eA1k)gjE  
积德可以邀天。 ,b6kTQq  
N<aB)</  
作德日休,是谓福地。 ]`zjRRd  
"?i>p z  
居易俟命,是谓洞天。 i[^k.W3gf  
%z1{Kus  
心地上无波涛,随在皆风恬浪静。 r k@UsHy  
!2(.$}E  
性天中有化育,触处见鱼跃鸢飞。 mLJDxh'B  
R+s1[Z  
贫贱忧戚,是我分内事,当动心忍性,静以俟之, yu=piP  
4Ppop  
更行一切善,以斡转之;富贵福泽,是我分外事, ^( DL+r,  
I )5<DZB9  
当保泰持盈,慎以守之,更造一切福,以凝承之。 f]]f85  
bOb Nc  
世网那能跳出,但当忍性耐心, iu|v9+  
^e%k~B^  
自安义命,即网罗中之安乐窝。 #N9d$[R*  
?0) @jc=  
尘务岂能尽捐,惟不起炉作灶, >f%,`r  
hLo>R'@uN  
自取纠缠,即火坑中之清凉散也。 \ j:AR4  
q}s K  
热不可除,而热恼可除,秋在清凉台上。 p7$3`t 6u  
I:HV6_/^-G  
穷不可遣,而穷愁可遣,春生安乐窝中。 8TI#7  
pRmEryR(U  
富贵贫贱,总难称意,知足即为称意。 Of!|,2`(  
V.+DP  
山水花竹,无恒主人,得闲便是主人。 *'s&/vEy  
~y( ,EO  
要足何时足,知足便足。 }//8$Z<(  
.N'%hh  
求闲不得闲,偷闲即闲。 *RUd!]bh  
|TNiKy  
知足常足,终身不辱。知止常止,终身不耻。 pU'`9f Li_  
4IGQ,RTB  
急行缓行,前程总有许多路。 6{F S /+  
xVwi }jtG|  
逆取顺取,命中只有这般财。 3!L<=X  
Ivgwm6M  
理欲交争,肺腑成为吴越。 -r2qIt  
8J(zWV7 r  
物我一体,参商终是弟兄。 .nY6[2am  
Y/I6.K3  
以积货财之心积学问,以求功名之心求道德, b1^Yxe#L  
D)Rf  
以爱妻子之心爱父母,以保爵位之心保国家。 ]7 mSM  
C P v}A  
移作无益之费以作有益,则事举。 HNT8~s.2  
EBLoRW=8ld  
移乐宴乐之时以乐讲习,则智长。 v}D!  
=1capix 1r  
移信异端之意以信圣贤,则道明。 'h6RZKG T  
1-#tx*>AY  
移好财色之心以好仁义,则德立。 X'm2uOEj  
rL=$WxdPU  
移计利害之私以计是非,则义精。 H &JKja}`  
W5p}oN  
移养小人之禄以养君子,则国治。 AS7!FD6b  
4M _83WL  
移输和戎之赀以输军国,则兵足。 [D t`@Dm  
te|VKYN%}[  
移保身家之念以保百姓,则民安。 s#Le`pGoW  
{>z.y1  
做大官底,是一样家数。 oreS u;`$  
nBNZ@nD  
做好人底,是一样家数。 Pd3t~1TaW  
'8}\! i&  
潜居尽可以为善,何必显宦!躬行孝弟,志在圣贤。 Jcy`:C\Ay  
+[cm  
纂述先哲格言,刊刻广布,行见化行一时,泽流后世, ;T/' CD  
}}ogdq  
事业之不朽,蔑以加焉。贫贱尽可以积福,何必富贵! =lVfrna  
!WDdq_n*v  
存平等心,行方便事,效法前人,懿行训俗型方, g |2D(J  
`GH6$\:  
自然谊敦宗族,德被乡邻,利济之无穷,孰大于是。 \7W {/v4^  
EEF}Wf$f  
一时劝人以口,百世劝人以书。 V8&%fxn+  
|h8C}P&Z  
静以修身,俭以养德,入则笃行,出则友贤。读书者不贱,守田者不饥, ZH.l^'(W  
8={(Vf6  
积德者不倾,择交者不败。 YIt:_][*  
V<nh+Q3<d  
明镜止水以澄心,泰山乔以立身, ApjLY58=  
irgjq/&d  
青天白日以应事,霁月光风以待人。 aN%t>*?Xa  
kd!f/'E!  
省费医贫,弹琴医躁,独卧医淫, t~,!a?S7  
vE6/B"b  
随缘医愁,读书医俗。 EC?!%iO`  
Kax85)9u  
以鲜花视美色,则孽障自消。 0dXZd2oK@  
bWjW_$8  
以流水听弦歌,则性灵何害? S%g` X   
M(I 2M  
养德宜操琴,炼智宜弹棋,遣情宜赋诗, Xxp<qIEm  
#R'm|En'  
辅气宜酌酒,解事宜读史,得意宜临书, `=vL?w^QS  
aOA;"jR1  
静坐宜焚香,醒睡宜嚼茗,体物宜展画, uIiE,.Uu}  
,mx>)} l95  
适境宜按歌,阅候宜灌花,保形宜课药, 4@&8jZ)a  
,edX;`#  
隐心宜调鹤,孤况宜闻蛩,涉趣宜观鱼, 56Z 1jN^U  
L  #c*)  
忘机宜饲雀,幽寻宜藉草,淡味宜掬泉, G;#-CT  
I<yd=#:n  
独立宜望山,闲吟宜倚楼,清谈宜翦烛, .h O ) R.  
l`"i'P   
狂啸宜登台,逸兴宜投壶,结想宜欹枕, phkfPvL{  
)g;*u,C  
息缘宜闭户,探景宜携囊,爽致宜临风, b9 Gq';o  
(j>a?dKDS  
愁怀宜伫月,倦游宜听雨,元悟宜对雪, L+GVB[@3Y  
agI"Kh]j?  
辟寒宜映日,空累宜看云,谈道宜访友, 5w^6bw){  
\OlB (%E7  
福后宜积德。 ~!iZn  
={k_ (8]  
妙人儿倪家少女
大仝小余氏一人
离线washington

发帖
182213
真实姓名
余翔东
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
悖凶类 Eb<iR)e H=  
wxg`[c$:  
lq$1CI  
富贵家不肯从宽,必遭横祸。 WG;1[o&  
/c`)Er 6d  
聪明人不肯学厚,必夭天年。 4T6dju  
K/G|MT)  
倚势欺人,势尽而为人欺。 UioLu90 P  
;04doub  
恃财侮人,财散而受人侮。 Kw&J< H  
lEAN Nu  
暗里算人者,算的是自家儿孙。 nv*q N\i'  
8U*}D~%!  
空中造谤者,造的是本身罪孽。 /d&zE|!  
DFQp<Eq]7  
饱肥甘,衣轻,不知节者损福。 z Xx HaM  
7xTgG!>v  
广积聚,骄福贵,不知止者杀身。 dQT A^m  
G_vWwH4XtL  
文艺自多,浮薄之心也。 N3dS%F,_  
eajctkzj  
富贵自雄,卑陋之见也。 K^32nQX  
<&w(%<;  
位尊身危,财多命殆。 EBQ,Ypv  
r..&6-%:N  
机者祸福所由伏,人生于机,即死于机也。 6 uS;H]nd<  
U{,:-R  
巧者鬼神所最忌,人有大巧,必有大拙也。 @1vpkB~ w  
.Lm0$o*`  
出薄言,做薄事,存薄心, cGM?r}zJ  
bLSUF`-z  
种种皆薄,未免灾及其身。 RjxFlKs8  
;m~%57.;\  
设阴谋,积阴私,伤阴骘, LAH.PcjPa  
$O9,Gvnxx  
事事皆阴,自然殃流后代。 HFW8x9Cc  
Y\j5{;V  
积德于人所不知,是谓阴德; c52S2f7  
p_qJI@u8  
阴德之报,较阳德倍多。 M6H#Y2!ZbC  
o>o! -uf  
造恶于人所不知,是谓阴恶; IRIYj(J  
`w EAU7m:  
阴恶之报,较阳恶加惨。 k%%0"+y#a  
,_z"3B)]  
家运有盛衰,久暂虽殊, 5F$~ZDu  
OCEhwB0  
消长循环如昼夜。 7x#."6>Dy  
Xx1eSX  
人谋分巧拙,智愚各别, rA /T>ZM  
B^Hh rz!  
鬼神彰瘅最严明。 R|[gEavFl  
nw0Tg= P  
天堂无路则已,有君子登。 ~0rvrDDg  
>3&9Wbv>  
地狱无门则已,有小人入。 { T?1v*.[  
lqvP Dz  
为恶畏人知,恶中冀有转念。 ie7P^:T|+  
v.c.5@%%o  
为善欲人知,喜处即是恶根。 #I#_gjJkx  
~J >Jd  
谓鬼神之无知,不应祈福。 yF-`f _  
f]2;s#cu  
谓鬼神之有知,不当为非。 r+tHVh  
+5GPU 9k  
势可为恶而不为,即是善。 "i&9RA! 1  
BadnL<cj]  
力可行善而不行,即是恶。  m=a^t  
b"Jr_24t3v  
于福作罪,其罪非轻! En4!-pWHQ  
yoz-BS  
于苦作福,其福最大! r4fd@<=g  
5i'KGL  
行善如春园之草,不见其长,日有所增。 i%MR<M  
nO;ox*Bk+8  
行恶如磨刀之砖,不见其消,日有所损。 #nKGU"$+  
<4^y7]] F  
使为善而父母怒之,兄弟怨之,子孙羞之, t'C9;  
sB01 QVx47  
宗族乡党贱恶之,如此而不为善,可也。 HGW;]8xl  
l3kBt-m  
为善则父母爱之,兄弟悦之,子孙荣之, N,`<:'  
FDRpK 5cw  
宗教乡党敬信之,何苦而不为善! 1)=sbFtS  
}\!38{&  
使为恶而父母爱之,兄弟悦之,子孙荣之, S[cVoV  
YkLEK|d  
宗族乡党敬信之,如此而为恶,可也。 P=V=\T<4_  
jnuovM!x~  
为恶则父母怒之,兄弟怨之,子孙羞之,  `Up Zk?k  
AoEG%nT  
宗族乡党贱恶之,何苦而必为恶! Z;aQ/ n[`  
%QUV351H  
为善之人,非独其宗族亲戚爱之,  s%Q pb{  
DNdwMSwp  
朋友乡党敬之,虽鬼神亦阴相之。 lNQt  
n 8Jx;j  
为恶之人,非独其宗族亲戚叛之, 8Vv"'CU#  
PkQuN;a  
朋友乡党怨之,虽鬼神亦阴殛之。 bT*MJ7VVm  
FJKt5}`8  
为一善而此心快惬,不必自言, n>)CCf@H  
Kjc"K36{L  
而乡党称誉之,君子敬礼之, ,>V|%tD'  
<w` R ;  
鬼神福祚之,身后传诵之。 ynvU$}w ~'  
LQ`s>q  
为一恶而此心愧怍,虽欲掩护, DDQ}&`s  
^MIF+/bQ  
而乡党传笑之,王法刑辱之, -{`8Av5)E%  
O+x"c3@Z)D  
鬼神灾祸之,身后指说之。 [wU e"{  
1WjNFi  
一命之士,苟存心于爱物,于人必有所济。 dG&^M ".(  
r7)qr%n  
无用之人,苟存心于利已,于人必有所害。 H )51J:4  
 nU4to  
膏梁积于家,而剥削人之糠覆,终必自亡其膏梁。 #c!rx%8I  
ua"2nVxK_K  
文绣充于室,而攘取人之敝裘,终必自丧其文绣。 [UXN= 76N  
?2l `%l5(  
天下无穷大好事,皆由于轻利之一念;利一轻,则事事悉属天理;为圣为贤从此进基。 Gbjh|j=  
;1[Z&Uv8  
天下无穷不肖事,皆由于重利之一念;利一重,则念念皆违人心,为盗为跖从此直入。 nX 9]dz  
;RJ 8h x  
清欲人知,人情之常。今吾见有贪欲人知者矣,朵其颐,垂其涎,惟恐人误视为灵龟而不饱其欲也。 <BED&j!qvP  
<- !1`@l>  
善不自伐,盛德之事,今吾见有自伐其恶者矣;张其牙,露其抓,惟恐人不识为猛虎而不畏其威也。 +ODua@ULFB  
CpO_p%P  
以奢为有福,以杀为有禄,以淫为有缘,以诈为有谋, qT@h/Y  
.J)TIc__|A  
以贪为有为,以吝为有守,以争为有气,以嗔为有威, ?{S>%P A_B  
OyZR&,q  
以赌为有技,以讼为有才。 $D^\[^S  
"\b>JV5  
谋馆如鼠,得馆如虎,鄙主人而薄弟子者,塾师之无耻也。 _?c.m*)A  
is<:}z  
卖药如仙,用药如颠,故福集而庆长。鄙夫胸怀苛刻,事事以苛刻为能,故禄薄而泽短。 A!lZyG!3  
z9o]);dZ  
充一个公己公人心,便是吴越一家。 \RDN_Z  
().C  
任一个自私自利心,便是父子仇雠。 =]@Bc 7@  
/qQx~doK  
理以心为用,心死于欲则理灭,如根株斩而本亦坏也。 v=^^Mr"Z^  
1=]#=)+  
心以理为本,理被欲害则心亡,如水泉竭而河亦干也。 %YxKWZ/?  
$jk4H+H-  
鱼与水相合,不可离也,离水则鱼槁矣。 <a CzB7x  
a#0*#&?7@  
形与气相合,不可离也,离气则形坏矣。 #,j m3M qj  
p=Q o92 NH  
心与理相合,不可离也,离理则心死矣。 ZYl*-i&~?  
ECOzquvM  
天理是清虚之物,清虚则灵,灵则活。 !uHVg(}  
OEgp!J  
人欲是渣滓之物,渣滓则蠢,蠢则死。 sZPA(N?  
+(| ,Ke  
毋以嗜欲杀身,毋以货财杀子孙, q'[q]  
hUGP3ExC*  
毋以政事杀百姓,毋以学术杀天下后世。 aaODj>  
Xe7/  
毋执去来之势而救权,毋固得丧之位而为宠。 {N2MskK  
nqMXE82  
毋恃聚散之财而为利,毋认离合之形而为我。 yT<,0~F9  
&=S<StH  
贪了世味的滋益,必招性分的损。 (29BS(|!  
/|#";QsPN  
讨了人事的便宜,必吃天道的亏。 wT@{=s,  
fq4[/%6,O  
精工言语,于行事毫不相干, |{ TVW  
~ya@ YP]';  
照管皮毛,与性灵有何关涉! X|4_}b> x  
)MeeF-Ad6  
荆棘满野,而望收嘉禾者愚。 fb?YDM  
D9%t67s  
私念满胸,而欲求福应者悖。 #n.XOet<\  
6vf<lmN  
庄敬非但日强也, oT i$@q  
AA5UOg\jI  
凝心静气,觉分阴寸晷, KouIzWf.  
~vKDB$2  
倍自舒长。安肆非但曰偷也, :8Ugz~i  
HjT-5>I7f  
意纵神驰,虽累月经年, i.''\  
FLQ>,=O  
亦形迅驶。自家过恶自家省, )pw53,7>aN  
.|GnTC q  
待祸败时,省已迟矣。 /}=cv>S5V  
cTL W}4m%g  
自家病痛自家医,待死亡时,医已晚矣。 KHoDD=O  
cB}6{c$_sW  
多事为读书第一病。多欲为养生第一病。 bw OG|\  
zN,2 (v"  
多言为涉世第一病。多智为立心第一病。 wU/BRz8I  
vABUUAo!Jr  
多费为作家第一病。 UGK,+FN  
m$B)_WW  
今之用人,只怕无去处,不知其病根在来处。 _p\O!y  
{x<yDDIv_  
今之理财,只怕无来处,不知其病根在去处。 X^9eCj;c  
*g!7PzJ'  
贫不足羞,可羞是贫而无志。 ;T*o RS  
{{@*  
贱不足恶,可恶是贱而无能。 SaSj9\o  
D-4{9[  
老不足叹,可叹是老而无成。 hGJANA  
Y`rli  
死不足悲,可悲是死而无补。 2P ^x'I  
0o!mlaU#  
事到全美处,怨我者难开指摘之端。 Jv}&8D  
FbRGfHL[  
行到至污处,爱我者莫施掩护之法。 sO}CXItC+j  
~(8fUob  
衣垢不湔,器缺不补,对人犹有惭色。 L]8z6]j*  
^lt2,x   
行垢不湔,德缺不补,对天岂无愧心。 w;yzgj:n&f  
;Mo_B9  
供人欣赏,侪风月于烟花,是曰亵天。 z4Zm%  
4pf@.ra,  
逞我机锋,借诗书以戏谑,是名侮圣。 _*6]4\;  
Rtz~:v%  
罪莫大于亵天,恶莫大于无耻,过莫大于多言。 r[i^tIv6As  
q7Hf7^a  
言语之恶,莫大于造诬。 EcB !bf  
P0.cF]<m  
行事之恶,莫大于苛刻。 k)n b<JW|r  
1<BKTMBq?{  
心术之恶,莫大于深险。 ,' | J  
'8;bc@cE  
谈人之善,泽于膏沐。 D m0)%#  
wo0j/4o  
暴人之恶,痛于戈矛。 YCDH0M  
A08kwYxiW  
当厄之施,甘为时雨。 OIPY,cj~  
"Wj{+ |f  
伤心之语,毒于阴冰。 /wLBmh1"  
k ;^$Pd?t  
阴严积雨之险奇,可以想为文境,不可设为心境。 tpGT~Y(  
0I.KHIB k  
华林映日之绮丽,可以假为文情,不可以为世情。 4NID:<  
!An?<Sv$  
巢父洗耳以鸣高,予以为耳其窦也, >T]9.`xhK  
%nkP" Z#  
其言已入于心矣,当剖心而浣之。 Z 01A~_  
-u@ ^P7  
陈仲出哇以示洁,予以为哇其滓也, h)Fc<,vwBE  
= vqJ0!  
其味已入于肠矣,当肠而涤之。 }kt%dDU  
\bT0\ (Js\  
诋缁黄之背本宗,或矜带坏圣贤名教。 i ZPNss  
H0&wn#);6R  
詈青紫之忘故友,乃衡茅伤骨肉天伦。 G9-ETj}  
XK\nOHLS  
炎凉之态,富贵甚于贫贱。嫉妒之心,骨肉甚于外人。 e.L&A|  
vh&~Y].W Y  
兄弟争财,父遗不尽不止。 ~sn3_6{  
S9[Up}`  
妻妾争宠,夫命不死不休。 j _E(h.  
_mQ~[}y+?  
受连城而代死,贪者不为,然死利者何须连城? /xA`VyHO  
k|_ >I  
携倾国以待殂,淫者不敢, ~Oj-W6-+&,  
5HbPS%^.  
然死色者何须倾国! |a Ht6F  
A|U_$!cLZ  
病危乌获,虽童子制梃可挞。 #G ZGk?  
P1 `-OM  
臭腐王嫱,惟狐狸钻穴相窥。 0:(@Y  
&6E^<v?]  
圣人悲时悯俗,贤人痛世疾俗。 7b,u|F  
-~ `5kO~  
众人混世逐俗,小人败常乱俗。 %?C{0(Z{  
?PSm) ~ Oa  
读书为身上之用,而人以为纸上之用。 h&5H`CR[  
7^Jszd:c08  
做官乃造福之地,而人以为享福之地。 !Il>,q&F  
pt(GpbtWK  
壮年正勤学之日,而人以为养安之日。 8:L%-  
phl5E:fIKx  
科第本消退之根,而人以为长进之根。 ]Vl * !,(i  
xlgN}M  
盛者衰之始,福者祸之基。 G}BO!Z6  
u{ JAC!  
福莫大于无祸,祸莫大于邀福。 6n  
flR6^6E  
妙人儿倪家少女
大仝小余氏一人
离线yuguoqiao
发帖
266
真实姓名
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-29
好文。
离线余华林

发帖
222
真实姓名
余华林
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-22
好文章啊!好文章!
实事求是   注重历史
快速回复
限100 字节
各位家人朋友:如遇上传附件不成功,请更换使用 IE 浏览器!
 
上一个 下一个